Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Obavijesti

Stupanje na snagu izmijenjenih i dopunjenih Operativnih pravila rada SKDD-CCP-ja

Stupanje na snagu izmijenjenih i dopunjenih Operativnih pravila rada SKDD-CCP-ja SKDD-CCP Smart Clear d.d. (dalje: SKDD-CCP) usvojio je sljedeća izmijenjena i dopunjena Operativna pravila rada: Pravila Pravilnik o dnevnom rasporedu Pravilnik o kolateralu Pravilnik o nadzoru članova Pravilnik o prijenosu prava i obveza iz Novirane transakcije Pravilnik o uvjetima za članstvo te Procedure kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana. Akti stupaju na snagu 11. rujna 2023. Izmijenjeni i dopunjeni akti dostupni su na poveznici: 1. Pravila – čistopis i razlikovna verzija 2. Pravilnik o dnevnom rasporedu – čistopis i razlikovna verzija 3. Pravilnik o kolateralu – čistopis i razlikovna verzija 4. Pravilnik o nadzoru članova – čistopis i razlikovna verzija 5. Pravilnik o prijenosu prava i obveza iz Novirane transakcije – čistopis i razlikovna verzija 6. Pravilnik o uvjetima za članstvo – čistopis i razlikovna verzija 7. Procedure kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana – čistopis i razlikovna verzija

Izmjene i dopune Operativnih pravila rada

U tijeku je postupak provođenja izmjena i dopuna akata koji čine dio Pravila poravnanja društva SKDD-CCP Smart Clear d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili SKDD-CCP) usvojenih 23.12.2021. i to Pravila, Pravilnika o dnevnom rasporedu, Pravilnika o kolateralu, Pravilnika o nadzoru članova, Pravilnika o prijenosu prava i obveza iz Novirane transakcije, Pravilnika o uvjetima za članstvo i Procedura kod povrede Pravila poravnanja i isključenja Člana. Stupanje akata na snagu planirano je za 11. rujna 2023. godine. Detaljnu obavijest koja sadrži razloge te pregled promjena možete preuzeti ovdje.

CROPEX i SKDD-CCP potpisali Memorandum o razumijevanju

CROPEX i SKDD-CCP sa zadovoljstvom objavljuju potpisivanje Memoranduma o razumijevanju kojim je formaliziran i definiran okvir suradnje između društava koja djeluju kao infrastruktura financijskog i energetskog tržišta u RH. Dokument su potpisali Ante Mikulić (direktor) sa strane CROPEX-a te Ante Romić (predsjednik Uprave) i Antonija Čunko (članica Uprave) sa strane SKDD-CCP-ja. Prema odredbama Memoranduma Društva će u narednom periodu, kroz suradnju i projekte uložiti svoje znanje, iskustvo i resurse te ekspertizu u području djelovanja i pružanja usluga organiziranog tržišta i središnje druge ugovorne strane te istražiti mogućnosti razvoja novih proizvoda i usluga i time doprinijeti razvoju financijskog i energetskog tržišta u RH a time i pozitivnog utjecaja na sveukupnu gospodarsku aktivnost, efikasnost i sigurnost. HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. (CROPEX) je društvo osnovano s ciljem osiguranja središnjeg mjesta za organiziranu, sigurnu, anonimnu i razvidnu trgovinu električnom energijom između tržišnih sudionika, članova burze, te kao središnja druga ugovorna strana – CCP (engl. Central Counter Party) djeluje između prodavatelja i kupaca električne energije i preuzima rizike kupnje i prodaje električne energije u okviru zaključenih burzovnih kupoprodajnih transakcija za dan unaprijed i unutardnevno tržište. SKDD-CCP Smart Clear d.d. je dio SKDD Grupe te kao središnja druga ugovorna strana, sukladno Uredbi br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR), posreduje između drugih ugovornih strana na financijskom tržištu (kreditne institucije, investicijska društva). Glavna djelatnost SKDD-CCP-ja jest poravnanje tj. proces koji objedinjuje aktivnosti od zaključenja transakcije na uređenom tržištu do namire na način da omogućuje sistematično i učinkovito ispunjenje obveza nastalih iz transakcije. SKDD-CCP uz implementirane najbolje prakse upravljanja rizikom smanjuje sistemski rizik tržišta i doprinosi njegovoj stabilnosti. Ante Mikulić, direktor CROPEX-a: Zadovoljstvo nam je započeti suradnju s SKDD-CCP-om kao jedinom klirinškom kućom u Republici Hrvatskoj koja posluje u skladu s EMIR regulativom na daljnjem razvoju tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj kao i širenju CROPEX-ovih usluga na dobrobit svih energetskih subjekta. Ante Romić, predsjednik Uprave SKDD-CCP-a: Ponosni smo što smo ovim memorandumom formalizirali našu suradnju koja je korak prema izgradnji snažnijeg u učinkovitijeg okruženja u gospodarskim sektorima u kojima djelujemo. Vjerujemo da ćemo zajedničkim radom dijeliti znanje, najbolje prakse kako bi inovacijama i širenjem usluga potaknuli razvoj energetskog i financijskog tržišta u RH. Antonija Čunko, članica Uprave SKDD-CCP-a: Ovaj Memorandum o suradnji izvrsna je prilika za oba društva da korištenjem zajedničkih resursa stvorimo pozitivno okruženje za nove prilike. Naši interesi su tu jasni te iskreno vjerujemo kako ćemo zajedno, putem ekspertize oba Društva ponuditi sjajna rješenja u korist gospodarskih grana u kojima djelujemo.

EURO – službena valuta Republike Hrvatske

Euro je 1. siječnja 2023. postala službena valuta Republike Hrvatske. Hrvatska je tako postala 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta. Fiksni tečaj konverzije određen je na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Zakon), Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. SKDD-CCP Smart Clear d.d. (SKDD-CCP) je svoj Cjenik, usuglasilo sa zahtjevima iz Zakona na način da su u Cjeniku iznosi naknada iskazani dvojno u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Svi iznosi obveza kao i kolaterala Članova konvertirani su u euro u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Uvođenjem eura SKDD-CCP je postao član sustava TARGET2 (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) koji omogućava namiru plaćanja u svrhu ispunjenja obveza iz poravnanja (namira transakcija s vrijednosnim papirima i podmirenje zahtjeva za kolateral) u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke. Detaljnije informacije u svezi provođenja platnih naloga od 1.1.2023.g raspoložive su u izmijenjenoj verziji Korisničke upute koja je članovima raspoloživa Korisnička uputa o platnom prometu.

Priprema za euro: dvojno iskazivanje cijena

1.1.2023. Republika Hrvatska postat će 20. država članica Europske unije u kojoj je euro službena valuta. Na temelju članka 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22, dalje u tekstu: Zakon), SKDD-CCP Smart Clear d.d. (SKDD-CCP, Društvo) dužan je dvojno iskazati iznose naknada navedene u cjeniku usluga SKDD-CCP-ja i to u razdoblju koje započinje najkasnije 5.9.2022. i završava 31.12.2023. S obzirom na navedeno, SKDD-CCP objavljuje Cjenik u kojem su iznosi naknada iskazani u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Dvojno iskazane naknade iz Cjenika ne odnose se na izmjene cjenika u smislu čl. 551 Zakona o tržištu kapitala. Važeći Cjenik Društva dostupan je na poveznici. Cjenik

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - isključenje člana

Na temelju čl. 12. Statuta SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD-CCP/Društvo), Uprava Društva na 27. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijela je sljedeću Odluku o isključenju Člana 1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša 1, Umag, OIB: 65723536010, oznaka Člana IKBA, 1. kolovoza 2022. isključuje se iz članstva Sustava poravnanja SKDD-CCP. 2. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, Društvo zadržava sva prava utvrđena Pravilima poravnanja Društva i Ugovorom o članstvu. 3. Terminski plan prestanka članstva čini sastavni dio ove Odluke. 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje SKDD-CCP je 22. srpnja 2022. godine zaprimio zahtjev društva ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša 1, Umag, OIB: 65723536010, za prestanak članstva u Sustavu poravnanja SKDD-CCP kao CM - pojedinačni Član Sustava poravnanja 1. kolovoza 2022. Zahtjev Člana za isključenje je prihvaćen te je odlučeno kao u izreci.
Starije obavijesti