Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Obavijesti

EURO – službena valuta Republike Hrvatske

Euro je 1. siječnja 2023. postala službena valuta Republike Hrvatske. Hrvatska je tako postala 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta. Fiksni tečaj konverzije određen je na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Zakon), Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. SKDD-CCP Smart Clear d.d. (SKDD-CCP) je svoj Cjenik, usuglasilo sa zahtjevima iz Zakona na način da su u Cjeniku iznosi naknada iskazani dvojno u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Svi iznosi obveza kao i kolaterala Članova konvertirani su u euro u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Uvođenjem eura SKDD-CCP je postao član sustava TARGET2 (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) koji omogućava namiru plaćanja u svrhu ispunjenja obveza iz poravnanja (namira transakcija s vrijednosnim papirima i podmirenje zahtjeva za kolateral) u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke. Detaljnije informacije u svezi provođenja platnih naloga od 1.1.2023.g raspoložive su u izmijenjenoj verziji Korisničke upute koja je članovima raspoloživa Korisnička uputa o platnom prometu.

Priprema za euro: dvojno iskazivanje cijena

1.1.2023. Republika Hrvatska postat će 20. država članica Europske unije u kojoj je euro službena valuta. Na temelju članka 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22, dalje u tekstu: Zakon), SKDD-CCP Smart Clear d.d. (SKDD-CCP, Društvo) dužan je dvojno iskazati iznose naknada navedene u cjeniku usluga SKDD-CCP-ja i to u razdoblju koje započinje najkasnije 5.9.2022. i završava 31.12.2023. S obzirom na navedeno, SKDD-CCP objavljuje Cjenik u kojem su iznosi naknada iskazani u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Dvojno iskazane naknade iz Cjenika ne odnose se na izmjene cjenika u smislu čl. 551 Zakona o tržištu kapitala. Važeći Cjenik Društva dostupan je na poveznici. Cjenik

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. - isključenje člana

Na temelju čl. 12. Statuta SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD-CCP/Društvo), Uprava Društva na 27. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijela je sljedeću Odluku o isključenju Člana 1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša 1, Umag, OIB: 65723536010, oznaka Člana IKBA, 1. kolovoza 2022. isključuje se iz članstva Sustava poravnanja SKDD-CCP. 2. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, Društvo zadržava sva prava utvrđena Pravilima poravnanja Društva i Ugovorom o članstvu. 3. Terminski plan prestanka članstva čini sastavni dio ove Odluke. 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Obrazloženje SKDD-CCP je 22. srpnja 2022. godine zaprimio zahtjev društva ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša 1, Umag, OIB: 65723536010, za prestanak članstva u Sustavu poravnanja SKDD-CCP kao CM - pojedinačni Član Sustava poravnanja 1. kolovoza 2022. Zahtjev Člana za isključenje je prihvaćen te je odlučeno kao u izreci.

Početak rada

S današnjim danom SKDD-CCP je počeo pružati usluge poravnanja transakcija na financijskom tržištu Republike Hrvatske, u skladu s EMIR regulativom. SKDD-CCP time postaje, uz SKDD i ZSE, dio infrastrukture hrvatskog tržišta kapitala povezujući trgovanje s namirom u ulozi središnje druge ugovorne strane. Velika hvala svima koji su doprinijeli ovom iznimnom postignuću i veselimo se novim izazovima!

OTP banka d.d. - primitak u članstvo

Na temelju čl. 12. Statuta i čl. 48. st. 2. Pravila SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na 38. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijela je sljedeću ODLUKU o primitku u članstvo 1. OTP banka d.d., OIB: 52508873833 se prima u članstvo kao: CM, član Sustava poravnanja. 2. Društvo će u roku od 3 (tri) dana, u skladu s čl. 48. st. 2. Pravila Društva sklopiti Ugovor o članstvu s OTP bankom d.d., OIB: 52508873833. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e Podnositelj zahtjeva OTP banka d.d., OIB: 52508873833 podnio je 6. 12. 2021. godine zahtjev za primitak u članstvo Društva. Uvidom u zahtjev i priloge utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane Pravilima Društva i Pravilnikom o uvjetima za članstvo Društva te je odlučeno kao u izreci. Kratice i pojmovi koji su u ovoj Odluci napisani velikim početnim slovom, osim ako drugačije nije izričito navedeno ovom Odlukom, imaju značenje kako je propisano Pravilima Društva.

HPB d.d. - primitak u članstvo

Na temelju čl. 12. Statuta i čl. 48. st. 2. Pravila SKDD-CCP Smart Clear d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na 38. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijela je sljedeću ODLUKU o primitku u članstvo 1. HPB d.d., OIB: 87939104217 se prima u članstvo kao: CM, član Sustava poravnanja. 2. Društvo će u roku od 3 (tri) dana, u skladu s čl. 48. st. 2. Pravila Društva sklopiti Ugovor o članstvu s HPB d.d., OIB: 87939104217. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e Podnositelj zahtjeva HPB d.d., OIB: 87939104217 podnio je 3. 12. 2021. godine zahtjev za primitak u članstvo Društva. Uvidom u zahtjev i priloge utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane Pravilima Društva i Pravilnikom o uvjetima za članstvo Društva te je odlučeno kao u izreci. Kratice i pojmovi koji su u ovoj Odluci napisani velikim početnim slovom, osim ako drugačije nije izričito navedeno ovom Odlukom, imaju značenje kako je propisano Pravilima Društva.
Starije obavijesti